Zespół Szkół w Kamionce jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

  • aktu założycielskiego;

  • ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj.:Dz. U. 2016r., poz. 1943 ze zmianami);

  • ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tj.Dz. U. 2016r.,poz.1379. ze zmianami);

  • aktów wykonawczych do w/w ustaw;

  • Statutu Szkoły Podstawowej w Kamionce

  • Statutu Gimnazjum w Kamionce
  • zarządzeń Kuratora;

  • zarządzeń Dyrektora szkoły;

  • ramowego planu pracy szkoły;

  • szczegółowych warunków, sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Organem prowadzącym jest Gmina Kamionka

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. sobota, 14, październik 2017 18:12 Super User